Privacybeleid

Privacybeleid

Verwerker: Restaurant Uma, gevestigd te Reinettestraat 8-8A – 1000 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0743.776.697., die haar activiteit uitoefent onder de handelsnaam “UMA Restaurant”. hierna te noemen “Wij”.

Contact: +32 (0)483/40.86.97. of contactformulier.

Wij verbinden ons ertoe de privacy te respecteren van de personen die wij in het kader van onze activiteiten tegenkomen.

Dit Privacybeleid (hierna het Beleid) beschrijft hoe wij omgaan met de Persoonsgegevens die wij verzamelen via formulieren, websiteregistratie, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u. Wij verwerken uw Persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Door dit beleid te aanvaarden, onze diensten te gebruiken, u in te schrijven voor een evenement of ons op een andere manier uw Persoonsgegevens te bezorgen, erkent u en stemt u in met de voorwaarden van het beleid en met de verwerking en overdracht van Persoonsgegevens die zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het beleid.

De Persoonsgegevens die wij in de loop van onze relatie verzamelen zijn
• Persoonlijke informatie: naam, adres, e-mail, telefoonnummers, gsm-nummer, geslacht.
• Financiële informatie: bankrekeningnummer.
• Informatie over uw marketingvoorkeuren: nieuwsbriefregistratie, wedstrijdregistratie, opt-in voor het ontvangen van direct marketing.

De gegevens die wij verzamelen zijn afkomstig van :
• Uw inschrijving bij ons
• Gegevens die u ons bewust hebt verstrekt
• Gegevens verstrekt door onze zakenpartners
• Gegevens die door u zijn verstrekt in het kader van uw contract met ons.

Wij gebruiken deze Persoonlijke Informatie om:
• Te reageren op uw verzoeken en met u en anderen te communiceren in het kader van onze activiteiten.
• U toegang te geven tot informatie die wij online beschikbaar stellen aan gebruikers van onze diensten.
• Interactie met u via onze site.
• U een nieuwsbrief sturen als u zich daarvoor aanmeldt.
• U steun en bijstand te verlenen bij onze diensten
• De kwaliteit van onze diensten verbeteren
• U belangrijke informatie te sturen over wijzigingen in onze producten en diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie
• Beslissingen te nemen over het verlenen van diensten aan u.
• U informatie te verschaffen over onze producten.
• U in staat te stellen actief deel te nemen aan onze online en offline activiteiten, waaronder fora, discussies, seminars, bijeenkomsten en andere evenementen, en de organisatie van deze activiteiten te beheren
• Oplossen van klachten
• voor het beheer van het recht op toegang, rectificatie, schrapping, enz. zoals wettelijk bepaald
• Voldoen aan de toepasselijke wetten en reglementaire verplichtingen
De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn de volgende:
• Uw toestemming (wij herinneren u eraan dat u het recht hebt om uw toestemming op elk moment in te trekken;
• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden getroffen;
• De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
• De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde;

Indien wij Persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die welke hierboven zijn voorgesteld, zullen wij dat alleen doen in overeenstemming met de hierboven gespecificeerde rechtsgrondslagen.

Wij maken geen gebruik van op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluitvormingstechnieken die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of die hem of haar in aanmerkelijke mate treffen.

Uw Persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor de volgende organisaties:
• Regerings- of overheidsinstanties in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
• Onze onderaannemers, met inbegrip van onze IT-leveranciers, binnen het contractuele kader waarin de verordening gegevensbescherming voorziet;
• Onze partners, verkopers en marketingbureaus in het kader van onze bedrijfsactiviteiten;
• Derden in het kader van interne reorganisatie, overdracht van ondernemingen, fusies of overnames.

Wij geven geen gegevens door buiten de Europese Unie.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Wij hebben met onze onderaannemers contracten gesloten waarin zij garanderen dat zij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

Wanneer u verbinding maakt met de Site, verzamelt deze automatisch de volgende informatie
• Uw webbrowser;
• De informatie die wordt verzameld door de cookies van de site (wij zullen u op de site aanbieden deze cookies te aanvaarden door het gebruik ervan en de verzamelde gegevens uit te leggen).

Uw gegevens worden gewist na de volgende termijnen:
• Voor klanten, 10 jaar na de laatste aankoop in overeenstemming met de boekhoudkundige voorschriften;
• Voor prospects en occasionele contacten, één jaar na het laatste bericht van ons waarop u niet hebt geantwoord;
• Voor abonnees op onze nieuwsbrief, 6 maanden na hun verzoek om uitschrijving, met onmiddellijke uitschrijving.

Indien u ons persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot andere personen, verbindt u zich ertoe: (a) hen te informeren over de inhoud van dit Privacybeleid, en (b) hun toestemming te verkrijgen in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid.

U hebt het recht uw gegevens in te zien, zo nodig te corrigeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, te verzoeken om verwijdering, beperking of overdraagbaarheid ervan. Indien u van een van deze rechten gebruik wenst te maken, gelieve ons te contacteren op ons contactadres en uw identiteit te bewijzen door middel van een kopie van uw identiteitskaart.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit
Wij evalueren de regels in dit beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met wijzigingen in onze activiteiten en wettelijke vereisten. Wij raden u aan onze website regelmatig te controleren; de datum van eventuele updates zal op onze website worden vermeld. Als er belangrijke wijzigingen zijn, zullen wij contact met u opnemen om u van deze wijzigingen op de hoogte te stellen.

Call Now Button